RODO

Obowiązek Informacyjny dla klientów P.H.U. KAMDEX Grzegorz Sztuczka

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako „RODO”),

W związku z w/w rozporządzeniem informujemy, żeod dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z w/w przepisamiprzetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i przekazujemy Pani/Panu poniższy obowiązek informacyjny, wymagany przepisami RODO.

I. Administratorem danych osobowych jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KAMDEX” Grzegorz Sztuczka, z siedzibą w Człuchowie, ul. Zielona 10, 77-300 Człuchów, zarejestrowany w CEIDG ,  NIP: 8431002752, REGON: 770771468 (dalej jako P.H.U. „KAMDEX”  lub „Administrator”).

II. Dane osobowe, które przetwarza P.H.U. „KAMDEX”

W zależności od świadczonych przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług, przetwarzamy m.in. dane osobowe:

 1. informacje przekazywane przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy, tj. w szczególności imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, seria i numer dowodu tożsamości, także jako osoba reprezentująca klienta;
 2. w przypadku gdy zostanie założone konto klienckie – dane przekazane przez Panią/Pana w ramach konta klienckiego, w tym dane transakcyjne takie jak m.in. numer Pani/Pana rachunku bankowego, numer Pani/Pana karty płatniczej;
 3. dane dotyczące Pani/Pana odwiedzin na stronie internetowej, pobierane zgodnie z polityką cookie, dane związane ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług dostępu do Internetu, w tym adres IP, adres MAC, dane lokalizacyjne;
 4. dane związane z nagraniami Pani/Pana rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta;
 5. dane wchodzące w zakres tajemnicy telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne, w tym m.in. dane transmisyjne, dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, dane niezbędne do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie lub do którego kierowane jest połączenie oraz dane dotyczące określenia daty i godziny połączenia, czasu jego trwania oraz lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

P.H.U. „KAMDEX” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. świadczenia usług i dostarczania produktów przez P.H.U. „KAMDEX”, w tym w szczególności zawarcia i wykonywanie umowy abonenckiej, obsługi abonentów, prowadzenia rozliczeń świadczonych usług i dostarczanych produktów, składania ofert świadczenia usług i dostarczania produktów.
 2. wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. w celach marketingowych, prowadzenia publicznego spisu abonentów, w związku z wykonywaniem czynności poprzedzających zawarcie umowy z P.H.U. „KAMDEX”, w tym oceny Pani/Pana możliwości wywiązania się z przyszłych zobowiązań finansowych wobec P.H.U. „KAMDEX”.
 3. wykonywania obowiązku prawnego, w tym w szczególności gromadzenia danych, do których posiadania i przekazywania abonentom lub odpowiednim organom zobowiązuje ustawa – Prawo telekomunikacyjne oraz przekazywania danych uprawnionym do tego organom, m.in. sądom, policji, prokuraturze.
 4. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.H.U. „KAMDEX”, w tym w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, dobierania usług i produktów pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (za pomocą analizy usług, z których Pani/Pan korzysta),analizy danych ekonomicznych i wypełnienia obowiązków raportowych, dochodzenia roszczeń przez Administratora, utrzymywania oraz wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony, zapobiegania nadużyciom w sieciach telekomunikacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi w konkretnym przypadku zastosowanie, w tym m.in. Prawa telekomunikacyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

IV. Informacje o odbiorcach danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do następujących podmiotów i organów:

 1. które są upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa; którym przekazanie danych (w tym powierzenie ich przetwarzania) jest niezbędne do prawidłowego wykonania na Pani / Pana rzecz usług przez P.H.U. „KAMDEX” lub do dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z budową i obsługą systemu informatycznego P.H.U. „KAMDEX”,
  2. podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi drukowania i wysyłki korespondencji masowej do abonentów,
  3. podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi polubownego rozwiązywania sporów i windykacji należności,
  4. podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz rachunkowo–księgowe.
  5. Podmiotom i osobą świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi systemu e-płatności (integratorom płatności).
 2. którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana upoważnienia/zgody.

V. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez P.H.U. „KAMDEX” przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych w pkt III powyżej celów, w tym:

 1. w zakresie realizacji zawartej z P.H.U. „KAMDEX” umowy – przez okres niezbędny do jej realizacji i wykonania w całości. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, po przekazaniu przez Panią/Pana danych, dane tą są usuwane niezwłocznie po ustaleniu, że do zawarcia umowy nie dojdzie;
 2. po wygaśnięciu lub rozwiązaniu zawartej umowy z P.H.U. „KAMDEX” – dane osobowe są przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P.H.U. „KAMDEX” w związku ze świadczeniem usług na rzecz abonentów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 4. w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych – przez okres do czasu wycofania zgody;
 5. w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.H.U. „KAMDEX” – przez okres niezbędny do realizacji tych interesów, w tym do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o ile będzie miał zastosowanie.

VI. Pani/Pana prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

 1. Prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu Administrator przekazuje Pani/Panu informację o zakresie Pani/Pana danych, jakie są przetwarzane.
 2. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, wypełnienia obowiązków prawnych, cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu lub w innych przypadkach przewidzianych przez RODO.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym momencie.
 4. Prawo do żądania od Administratora przekazania Pani/ Pana danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu, jak również przesłania ich wskazanemu przez Panią/Pana innemu administratorowi danych.
 5. W przypadkach wskazanych w RODO, w tym w zakresie przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Panią/Pana danych osobowych.
 6. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, którą Pani/Pan zawiera z P.H.U. „KAMDEX” . Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje sytuację, iż nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy i świadczenie Pani/Panu usług przez P.H.U. „KAMDEX”.

VII. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (druk sejmowy nr 2410) organem tym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych i świadczonych na Pani/Pana rzecz usług P.H.U. „KAMDEX” nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Profilowanie w rozumieniu RODO polega na dostosowaniu i oferowaniu Pani/Panu usług przez P.H.U. „KAMDEX” do Pani/Pana indywidualnych potrzeb, i decyzja w zakresie złożenia Pani/Panu odpowiedniej oferty świadczenia usług podejmowana jest przez przedstawiciela Administratora i nie wywołuje wobec Pani/Pana bezpośrednich skutków prawnych.
 3. Niniejsza klauzula informacyjna wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r., zastępuje wszelkie klauzule informacyjne otrzymywane do tej pory przez Panią/Pana w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, jak również otrzymanie jej nie wymaga od Pani/Pana żadnych działań